Recenzje  [więcej]

Obecnie nie ma recenzji o produktach

Wysyłka i zwroty

1. Jeśli produkty zamówione przez Państwa znajdują się na stanie magazynowym wysyłka następuje
maksymalnie 2 dni robocze po złożeniu zamówienia.
2. Jeśli w Państwa zamówieniu pojawią się produkty grawerowane lub zdobione, dla których czas
realizacji jest dłuższy wysyłamy zamówienie w czasie wydłużonym o realizację produktów.
3.  Klient  może w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny odstąpić od
umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Niezwłocznie po dokonaniu skutecznego
odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy towar w stanie niezmienionym
wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Towar należy przesłać
zabezpieczony przed zniszczeniem do siedziby firmy Sigma Glass Producent Szkła Ozdobnego i
Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A , 33-152 Pogórska Wola.
4. W razie odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za zamówiony towar.
Zwrotowi podlega również koszt przesyłki poniesiony przez Klienta za dostarczenie do niego towaru. 
Zwroty pieniężne dokonywane są niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu przez Klienta od umowy.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania
towaru do sprzedawcy pokrywa Klient.
5. Ewentualne uszkodzenia paczki/towaru dostrzeżone przy odbiorze Klient niezwłocznie zgłasza
osobie dostarczającej przesyłkę i jeżeli jest to  możliwe uzyskuje od niej pisemne potwierdzenie tej
okoliczności ( protokół ) ze wskazaniem zaistniałych uszkodzeń. O powyższym fakcie Klient
zawiadamia również Sprzedawcę i przesyła mu potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Zawiadomienia Sprzedawcy Klient dokonuje na adres mailowy: biuro@sigma-glass.pl lub jakikolwiek
inny adres Sprzedawcy dostępny dla Klienta w terminie do 3 dni roboczych. Dostarczenie przez
Klienta ww. potwierdzenia uszkodzeń nie stanowi warunku rozpatrzenia jego reklamacji. Z uwagi na
rodzaj i właściwości dostarczanej przesyłki jako produktu  łatwo podlegającego uszkodzeniom
przedłożenie wyżej opisanego  dowodu ułatwi Sprzedawcy przeprowadzenie procesu reklamacji.
Jednakże w każdym przypadku, Klient w trakcie procedury reklamacyjnej obowiązany jest wykazać, że
uszkodzenia istniały w chwili wydania mu zamówionego towaru.” (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz. U. 2002. nr 141 poz. 1176 ze zm. w zw. z dyrektywą  1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady  z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych  i
związanych z tym gwarancji.)
6. Jeżeli Klient stwierdzi, że dostarczony mu towar nie jest zgodny z zamówieniem powinien odesłać
go przesyłką pocztową w stanie niezmienionym na adres Sklepu, wraz ze szczegółowym opisem
reklamacji na swój koszt.
7. Reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi
przy dostawie i odesłać na własny koszt w ciągu 14 dni na adres Sigma Glass Producent Szkła
Ozdobnego i Artystycznego w Pogórskiej Woli 70A , 33-152 Pogórska Wola wraz z fakturą VAT, a
przyczynę reklamacji wskazać na piśmie i wysłać wraz z produktem lub na adres mailowy
biuro@sigma-glass.pl
8.  W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany
towar lub inny towar odpowiadający kwocie zamówienia w kwocie netto. Zwroty pieniężne
dokonywane są niezwłocznie po uzgodnieniu przez strony sposobu i warunków zwrotu.
9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.:
nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie produktu niezgodne z
przeznaczeniem.
11. Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji  ponosi Klient (zwłaszcza koszty przesyłki). Dotyczy to
sytuacji  gdy, ocena zasadności składanej reklamacji nie wymagała od Klienta fachowej wiedzy i Klient
oceniając rozsądnie według przeciętnego rozeznania powinien wiedzieć, że reklamacja nie zasługuje
na uwzględnienie (reklamacja oczywiście nieuzasadniona).
12. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem,
Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić
do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.
13. Sklep nie prowadzi wymiany towaru.

Copyright © 2021 Sigma-glass™